Behandelovereenkomst en Algemene voorwaarden

Datum laatste aanpassing: 5-5-2021
Naam Natuurgeneeskundig therapeut: YTC van Tuijn-Lukken

Deze behandelovereenkomst is geldig voor alle behandelvormen die worden aangeboden bij Complementaire Geneeswijze Grave, door therapeut Y.T.C. van Tuijn-Lukken. De behandelovereenkomst brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden. Deze behandelovereenkomst is van kracht op het moment dat cliënt in behandeling is bij Complementaire Geneeswijze Grave.

De behandelaar en de behandelde verklaren kennis te hebben genomen van, en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaats vinden. De volgende bepalingen zijn van toepassing op behandelaar en de behandelde. Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

De behandelaar en de cliënt verklaren hierbij het volgende overeen te zijn gekomen:
-De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Tevens is therapeut verplicht te handelen conform de VBAG-regelgeving (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze).

-De therapeut houdt een cliëntdossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Wanneer bij wet een langere bewaarperiode wordt vastgesteld, zal dit dossier conform wet- en regelgeving langer bewaard worden volgens de dan vastgestelde bewaartermijn.

-De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.

-De cliënt verplicht zich middels een anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

-De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/ zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik van statistische doeleinden.

-De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be-)handelingen verrichten.

-De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega/ therapeut of een arts, indien haar eigen behandeling niet geëigend en/ of toereikend is.

-Beëindiging van de behandeling kan te alle tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
Indien de hulpvrager voortzetting van een overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan zij deze eenzijdig beëindigen.

-Indien de hulpvrager tegen het advies van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij/zij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling vroegtijdig heeft beëindigd.

-De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

-De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling. Deze is zichtbaar in de wacht- en praktijkruimte. Ook kan deze nagevraagd worden. Tariefwijzigingen zijn altijd ruim van tevoren aangekondigd.

-Betalingswijze van de behandelingen is per consult, contant of d.m.v. overmaking op bankrekening NL88 ABNA 0523 8067 36 t.n.v. YTC van Tuijn-Lukken, binnen de gestelde betalingstermijn.

-Indien u niet, of niet volledig heeft betaald binnen de genoemde termijn, dan bent u van rechtswege in verzuim. Er volgt dan eerst een betalingsherinnering. Indien er geen tegen reactie plaatsvindt en betaling uitblijft, dan zal de behandeling worden stopgezet totdat de rekening betaald is.

-Wanneer cliënt in gebreke blijft bij het betalen van een factuur, heeft de therapeut het recht incassomaatregelen te nemen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van cliënt.

-De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

-Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut (VBAG: www.VBAG.nl) en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau (TCZ: www.tcz.nl).

-De therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

-Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

-Cliënt heeft het privacy beleid van Complementaire Geneeswijze Grave gelezen en stemt in met dit regelement.

-Bij Complementaire Geneeswijze Grave staan ethiek en hygiëne in een hoog vaandel. In praktische zin betekent dit dat je zelf dient te zorgen dat je schoon en gewassen bent bij aanvang van een behandeling. Zowel de therapeut als de cliënt dienen zich volgens algemene fatsoensnormen te gedragen. Bij aanstootgevend gedrag heeft de therapeut het recht om de cliënt de toegang te ontzeggen tot het pand waarin de behandeling plaatsvindt.

-In geval van calamiteiten dient de cliënt de aanwijzingen van de therapeut of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen. De therapeut is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade van eigendommen van de cliënt in of rondom het pand waarin de behandeling plaatsvindt.

-De teksten en het beeldmateriaal op deze website zijn in bezit van Complementaire Geneeswijze Grave.
Het maken van een kopie, door middel van fotokopie, screen printing, screenshots of welke vorm van dupliceren van deze site of delen hiervan zijn strikt verboden zonder schriftelijke toestemming.

Als client niet akkoord is met het privacy beleid, de behandelovereenkomst en algemene voorwaarden, dan kan de behandeling niet starten.